– Polityka Prywatności

Regulamin

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,

ul. Gryfitów 9 78-100 Kołobrzeg,

e-mail: Sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl,

nr tel. 94 35 288 10,

strona www: www.zdp.kolobrzeg.pl (Administrator).

Inspektor ochrony danych

Jakub Rakowski

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujących czynności:

 • rekrutacji i zatrudnienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

Źródło: dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych – dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG. 

Odbiorcy danych:

 W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

Powrót na górę strony