– Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 288 10
sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, że odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zostanie przesłana na adres  sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl i spełnia wymagania określone w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dyrektor

Magdalena Dąbrówka

E-mail: mdabrowka@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10

Dodatkowe informacje

“…Drogi powiatowe powiatu kołobrzeskiego, na tle innych w całym województwie prezentują się dostatecznie, dzięki poprawnej wieloletniej   pracy służb utrzymaniowych. Jednak wykonywane zabiegi, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, są daleko niewystarczające zarówno pod względem ich ilości jak i charakteru.Dlatego też, sieć dróg powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego, należy uznać, za będącą w stanie najwyższego zagrożenia. Ocena ta dotyczy również pozostałych kategorii dróg, jednak drogi powiatowe, z powodu najsłabszej konstrukcji i najtrudniejszej sytuacji finansowania, znajdują się w sytuacji najgroźniejszej…”

Sekretarka

Grażyna Kwiecień

E-mail: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10

Dodatkowe informacje

 • prowadzenie obsługi sekretariatu oraz obsługi interesantów
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów
 • przyjmowanie zapotrzebowań na materiały biurowe oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich rozchodowanie
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz pozostałymi drukami
 • prowadzenie obsługi poczty ZDP
 • prowadzenie składnicy akt ZDP oraz ponoszenie odpowiedzialności za powierzone do składnicy dokumenty

Główny Księgowy

Lesława Ziółkowska

E-mail: lesiaz@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 14

Dodatkowe informacje

 • przygotowanie i realizacja planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • przygotowywanie wniosków do Zarządu Powiatu w sprawie korekty planu finansowego jednostki
 • planowanie funduszy płac dla ZDP oraz realizacja wypłat wynagrodzeń    i innych należności wynikających z zatrudnienia w ZDP
 • nadzór i kontrola obsługi kasowej
 • prowadzenie kontroli finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Specjalista ds. finansowo – kadrowych

Alicja Mączyńska

E-mail: alam@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 11

Dodatkowe informacje

 • obsługa kasy ZDP
 • kontrolowanie terminów płatności zobowiązań ZDP (faktur VAT, podatków, opłat itp.)
 • sporządzenie przelewów bankowych
 • prowadzenie księgowości materiałowo – wartościowej paliw i materiałów drogowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac pracowników ZDP oraz list wypłat należności wynikających z zawartych umów
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dot. ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych

Starszy inspektor ds. dróg i mostów

Czesław Malinowski

E-mail: cmalinowski@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 12

Dodatkowe informacje

 • wydawanie warunków technicznych dla robót prowadzonych w pasach drogowych
 • prowadzenie prac z zakresu gospodarki gruntami
 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • analiza projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgłoszenia wniosków z tym związanych
 • nadzorowanie prac remontowych i utrzymaniowych prowadzonych na terenie dróg powiatowych
 • prowadzenie okresowych kontroli dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz ich oznakowania

Referent ds. zajęcia pasa drogowego

Jakub Rakowski

E-mail: jakubr@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 12

Dodatkowe informacje

 • przygotowanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg powiatowych
 • przygotowanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg powiatowych
 • przygotowanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 • przygotowanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdów przez właścicieli gruntów przyległych do drogi
 • naliczanie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych oraz nakładanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami
 • dokonywanie odbiorów technicznych pasa drogowego po zakończeniu robót, na które wydano zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 • prowadzenie i uaktualnianie ewidencji dróg, mostów, skrzyżowań dróg    z koleją, odcinków przełomowych, znaków geodezyjnych, miejsc niebezpiecznych itp.

Inspektor ds. zamówień publicznych

Patryk Wojna

E-mail: patrykw@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 15

Dodatkowe informacje

 • wyszukiwanie, identyfikowanie, opracowanie oraz rozliczanie wniosków   o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych dostępnych środków zewnętrznych w dziedzinie drogownictwa
 • przygotowanie, przeprowadzanie i rozliczanie przetargów dotyczących przebudowy, budowy i utrzymania dróg finansowanych przy udziale funduszy UE oraz innych środków krajowych i zagranicznych
 • przygotowywanie procesu przetargowego dla utrzymania i budowy dróg, mostów i przepustów oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących utrzymania dróg powiatowych oraz ponoszenia nakładów rzeczowych i finansowych
 • przygotowanie umów i ich finansowe rozliczanie

Specjalista ds. inwestycji

Joanna Tułacz

E-mail: joannat@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 15

Dodatkowe informacje

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych i przepustów na drogach powiatowych
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej drogowej i mostowej
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego
 • prowadzenie przeglądów między gwarancyjnych robót inwestycyjnych
 • uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach inwestycji
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej (opracowywanie planów wyrębu i planu nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych)

Starszy inspektor ds. zaopatrzenia i zaplecza

Arkadiusz Blachowski

E-mail: arkadiuszb@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 17

Dodatkowe informacje

 • organizowanie zaopatrzenia w materiały i urządzenia dla potrzeb ZDP
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego i gospodarką remontową sprzętu, środków transportowych oraz zaplecza ZDP
 • wnioskowanie o dokonanie zakupu, przeprowadzenie remontu i modernizacji maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz zaplecza ZDP
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • wydawanie kart drogowych, raportów dziennych i rozliczenie paliwa oraz kontrola faktur dotyczących zakupionego paliwa pod względem merytorycznym
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątku ZDP oraz dróg i mostów

Kierownik Sekcji Utrzymaniowej

Irmina Andrzejewska

E-mail: iandrzejewska@zdp.kolobrzeg.pl
Telefon: (094) 35 288 10 w. 16

Dodatkowe informacje

 • utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń związanych z drogą w należytym stanie technicznym
 • koordynacja robót w pasie drogowym, w tym nadzór nad wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i wykorzystaniem dróg w sposób szczególny
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników
 • organizacja i nadzór nad procesem zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • koordynacja i nadzór prac w czasie zwalczania klęsk żywiołowych na drogach powiatowych

Powrót na górę strony