– O nas

Drogi w Powiecie Kołobrzeskim i zaplecze sprzętowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką organizacyjną powiatu kołobrzeskiego utworzoną z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1027), która działa w oparciu o Regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.


Obecnie jednostka zarządza drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie sześciu gmin o łącznej długości 256,533 km oraz administruje ulice na terenie miasta Kołobrzeg o długości 15,784 km i 6,265 km w mieście Gościno. Całkowita długość dróg powiatowych stanowi 278,582 km.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jako jednostka budżetowa Powiatu Kołobrzeskiego, wykonuje zadania należące do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:
opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
pełnienie funkcji inwestora;
utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego;
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
koordynacja robót w pasie drogowym;
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych to teren obejmujący obszar o powierzchni 2 hektarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zabudowaniami, specjalistycznym sprzętem drogowym i zapleczem magazynowym.
Jednostka zatrudnia 32 pracowników, w tym 11 osób administrujących zadania ZDP. Pozostałą część stanowią pracownicy techniczni wykonujący prace w terenie.


Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką drogową, która we własnym zakresie prowadzi szereg zadań na drogach powiatowych. Dzięki czemu w każdym czasie istnieje gotowość do podjęcia prac, nie będąc zależnym od możliwości sprzętowych i osobowych firm wykonawczych.
W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych ZDP wykonuje roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające.
Prace drogowe wykonywane na terenie powiatu prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością ZDP w Kołobrzegu, w skład którego wchodzą:

 • samochód KAMAZ (wywrotka);
 • samochód KAMAZ z patcherem;
 • dwa samochody URAL;
 • trzy samochody STAR;
 • samochód DAF (wywrotka);
 • samochód STAR z podnośnikiem koszowym;
 • ciągnik C 360;
 • ciągnik C 360 + mini koparka;
 • ciągnik ZETOR;
 • dwa ciągniki MTZ;
 • ciągnik New Holland + osprzęt (kosiarka bijakowa, głowica do pogłębiania rowów oraz głowica do podcinania gałęzi);
 • ciągnik Belarus + osprzęt (kosiarka do trawy i krzaków);
 • koparko–ładowarka HIDROMEK;
 • koparko–ładowarka KRAMER;
 • recykler;
 • równiarka drogowa MISTA;
 • dwa samochody Lublin;
 • samochód Mercedes-Benz Sprinter;
 • samochód Peugeot Boxer;
 • zamiatarka uliczna Volvo/Bucher;
 • samochód PIAGGIO do wywozu śmieci na terenie miasta Kołobrzeg
 • samochód dostawczy Peugeot
 • karczownik, rębak do gałęzi.
Ponadto, jednostka posiada drobny sprzęt typu: przyczepy, pługi odśnieżające, piaskarki, kosiarki, zagęszczarki, podkaszarki, pilarki itp.

Powrót na górę strony