Ocena stanu technicznego obiektów mostowych

1.  Wykaz obiektów mostowych:

Lp.

Miejscowość

Nr drogi

Km

Długość mostu

Nośność

Rok budowy

1

Dźwirzyno

0152Z

0+058

63,62

10

1970

2

Grzybowo

0152Z

6+178

10,60

15

1951

3

Karcino

0310Z

4+813

6,00

10

1900

4

Głowaczewo

0310Z

6+846

8,10

10

1915

5

Nowogardek

0310Z

7+693

11,80

15

1946

6

Sarbia

0253Z

4+037

6,00

15

1930

7

Unieradz

0257Z

11+551

8,00

15

1945

8

Gościno

0257Z

12+171

6,60

15

1920

9

Świecie Kołobrzeskie

0258Z

4+184

7,60

15

1920

10

Kinowo

0258Z

11+341

7,20

15

1920

11

Niemierze

0267Z

0+342

9,30

15

1970

12

Nieżyn

0259Z

6+883

7,20

15

1930

13

Siemyśl

0259Z

11+439

7,50

15

1925

14

Górawino

0259Z

16+357

7,30

15

1925

15

Trzynik

0264Z

4+845

4,50

15

1910

16

Grąd

0133Z

0+000

13,50

15

1930

17

Wrzosowo

0281Z

1+696

5,30

15

1920

18

Ząbrowo

0268Z

7+345

76,50

15

1962

19

Bardy

0275Z

4+856

72,90

15

1958

20

Kłopotowo

0287Z

6+229

61,30

15

1952

21

Skoczewko

0294Z

1+550

5,60

15

1920

22

Skoczów

0294Z

3+268

4,15

15

1920

23

Kołobrzeg – miasto

ul. Solna

 

25,30

30

1970

24

Kołobrzeg miasto

ul. Solna

 

48,00

30

1970

 

Lp.

Miejscowość

Nr drogi

Rok ostatniego remontu

Nazwa przeszkody

Konstrukcja

1

Dźwirzyno

0152Z

1995

Kanał Resko

Stalowy typ Bayleja

2

Grzybowo

0152Z

 

Grzybowski Rów

Żelbetowy

3

Karcino

0310Z

 

Ciek bez nazwy

Żelbetowy

4

Głowaczewo

0310Z

 

Dębosznica

Żelbetowy

5

Nowogardek

0310Z

1960

Błotnica

Żelbetowy

6

Sarbia

0253Z

 

Dębosznica

Żelbetowy

7

Unieradz

0257Z

1997

Ciek bez nazwy

Żelbetowy

8

Gościno

0257Z

1991

Ciek bez nazwy

Żelbetowy

9

Świecie Kołobrzeskie

0258Z

1997

Dębosznica

Żelbetowy

10

Kinowo

0258Z

 

Wkra

Żelbetowy

11

Niemierze

0267Z

 

Błotnica

Żelbetowy

12

Nieżyn

0259Z

 

Błotnica

Żelbetowy

13

Siemyśl

0259Z

 

Dębosznica

Żelbetowy

14

Górawino

0259Z

 

Wkra

Żelbetowy

15

Trzynik

0264Z

 

Dębosznica

Żelbetowy

16

Grąd

0133Z

 

Mołstawa

Żelbetowy

17

Wrzosowo

0281Z

 

Pysznica

Kamienno – betonowy

18

Ząbrowo

0268Z

1998

Parsęta

Żelbetowy

19

Bardy

0275Z

 

Parsęta

Żelbetowy

20

Kłopotowo

0287Z

 

Parsęta

Żelbetowy

21

Skoczewko

0294Z

 

Ciek bez nazwy

Kamienny

22

Skoczów

0294Z

 

Pysznica

Kamienny

23

Kołobrzeg – miasto

ul. Solna

 

Kanał Drzewny

Żelbetowy

24

Kołobrzeg miasto

ul. Solna

 

Parsęta

Żelbetowy

1.1. Zestawienie obiektów mostowych z podziałem na Gminy:

Lp. Gmina Mosty
[szt.] [mb] [m2]
1 Kołobrzeg 8 179,42 1614,16
2 Gościno 2 14,60 115,40
3 Siemyśl 5 36,10 297,75
4 Rymań 3 28,00 204,51
5 Dygowo 6 225,79 1684,22
RAZEM 24 483,91 3916,04

1.2. Podział ilości mostów w rozbiciu na Gminy:

1.3. Procentowy udział długości mostów w poszczególnych Gminach na terenie Zarządu Dróg Powiatowych.

2. Wykazy przepustów

W administracji Zarządu Dróg Powiatowych istnieje 60 przepustów.

Z tego 36 przepustów posiada konstrukcję żelbetową rurową natomiast pozostałe 24 sztuki to przepusty o konstrukcji kamiennej lub kamienno – ceglanej.

W grupie przepustów żelbetowych 10 obiektów posiada średnice 60 cm i większą natomiast pozostałe 26 przepustów to obiekty o średnicy 40 cm i mniejszej.

2.1. Graficzne przedstawienie ilości przepustów na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

3. Stan techniczny mostów na podstawie wyników przeglądów.

Ocenę stanu technicznego mostów dokonano na podstawie przeglądu podstawowego co uwidoczniono na kartach przeglądu.

Zasadę oceny obiektu przedstawiono w poniższej tabeli:

Wizualna ocena stanu obiektu lub elementu

Ocena

Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy)bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń

5

Lekkie uszkodzenia – drobne ubytki betonu lub niewielka miejscowa korozja stali, uszkodzenia elementów nie mające wpływu na nośność konstrukcji lub trwałość elementu

4

Większe ubytki betonu z korozją stali zbrojeniowej, korozja stali konstrukcyjnej z dużymi wżerami, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych mające wpływ na nośność konstrukcji i trwałość konstrukcyjną elementu

3

Duże zniszczenia konstrukcyjne elementu zacznie wpływające na trwałość i nośność konstrukcji, Duże ubytki betonu konstrukcyjnego z korozją i ubytkami stali zbrojeniowej, Korozja stal konstrukcyjnej z dużymi wżerami korozyjnymi lub częściowym brakiem elementu.

2

Duże ubytki elementów betonowych z dużą korozją stali zbrojeniowej lub jej brakiem ( zerwane pręty stalowe lub struny lub ich brak), całkowita korozja elementów stali konstrukcyjnej, duże przecieki wody przez konstrukcję z pęknięciami i rysami konstrukcji stwarzające stan awaryjny konstrukcji lub elementu decydującego o nośności całej konstrukcji.

1

Obiekt w stanie awaryjnym – całkowity brak elementu konstrukcyjnego lub znajduje się w stanie nie pozwalającym na dalszą eksploatację obiektu ze względu na możliwość zniszczenia lub katastrofy budowlanej.

0

Ocenę stanu technicznego obiektów mostowych dokonano dla poszczególnych elementów wymienionych w karcie przeglądu, wyrażonej w zapisie kodowym rodzaju uszkodzeń wg „Katalogu uszkodzeń elementów konstrukcji mostowych” oraz w punktowej skali ocen od 0 do 5 punktów.

Lp.

Oceniany element

Ocena

Symboliczny opis uszkodzenia

1

Nasypy i skarpy

 

 

2

Nawierzchnia jezdni i chodniki

 

 

3

Poręcze, bariery

 

 

4

Belki podporęczowe

 

 

5

Urządzenia odwadniające

 

 

6

Izolacja pomostu

 

 

7

Konstrukcja pomostu

 

 

8

Dźwigary główne

 

 

9

Łożyska

 

 

10

Urządzenia dylatacyjne

 

 

11

Przyczółki i fundamenty

 

 

12

Filary i fundamenty

 

 

13

Skrzydełka

 

 

14

Urządzenia obce

 

 

15

Koryto rzeki

 

 

16

Przeguby

 

 

17

Mury oporowe

 

 

Całość dokonanego przeglądy podzielono na 4 elementy mający odpowiedni wpływ na nośność konstrukcji, stan techniczny oraz bezpieczeństwo i estetykę obiektu.

Lp.

Element decydujący

Elementy mające wpływ

1

Podpory

Przyczółki i fundamenty, filary i fundamenty, skrzydełka

2

Ustrój nośny

Konstrukcja pomostu, dźwigary główne, łożyska, urządzenia dylatacyjne, izolacja pomostu, przeguby

3

Bezpieczeństwo

Nawierzchnia jezdni i chodniki, poręcze i bariery, belki podporęczowe, mury oporowe

4

Estetyka

Nasypy i skarpy, urządzenia odwadniające, urządzenia obce, koryto rzeki

Oceny ważnych elementów decydujących o stanie mostu w poszczególnych obiektach mostowych według przyjętej skali ocen:

Lp.

Obiekt – najbliższa miejscowość

Podpory

Ustrój nośny

Bezpieczeństwo

Estetyka

1

2

3

4

5

6

1

Dźwirzyno

2

3

3

3

2

Grzybowo

4

4

4

3

3

Karcino

2

2

3

2

4

Głowaczewo

2

4

3

2

5

Nowogardek

4

3

4

3

6

Sarbia

4

4

4

3

7

Unieradz

5

5

5

4

8

Gościno

4

4

3

2

9

Świecie Kołobrzeskie

5

4

5

4

10

Kinowo

3

2

2

2

11

Niemierze

3

4

4

3

12

Nieżyn

2

4

3

2

13

Siemyśl

4

3

3

2

14

Górawino

4

4

4

3

15

Trzynik

3

3

4

2

16

Grąd

3

3

3

2

17

Wrzosowo

4

4

4

2

18

Ząbrowo

4

4

5

4

19

Bardy

4

2

4

3

20

Kłopotowo

3

2

3

3

21

Skoczewko

3

3

4

3

22

Skoczów

4

4

4

2

23

Kołobrzeg – Kanał Drzewny

3

4

4

3

24

Kołobrzeg – Parsęta

4

4

4

3

3.1. Zestawienie ocen wynikłe z przeglądów bieżących

Lp.

Obiekt – najbliższa miejscowość

Ocena średnia z przeglądu

Ocena podpór

Ocena ustroju nośnego

Ocena końcowa obiektu

1

2

3

4

5

6

1

Dźwirzyno

3,57

 

 

 

2

Grzybowo

3,86

 

 

 

3

Karcino

2,89

 

 

 

4

Głowaczewo

3,44

 

 

 

5

Nowogardek

3,89

 

 

 

6

Sarbia

4,00

 

 

 

7

Unieradz

5,00

 

 

 

8

Gościno

3,75

 

 

 

9

Świecie Kołobrzeskie

5,00

 

 

 

10

Kinowo

3,44

 

 

 

11

Niemierze

3,63

 

 

 

12

Nieżyn

3,33

 

 

 

13

Siemyśl

3,60

 

 

 

14

Górawino

4,00

 

 

 

15

Trzynik

3,11

 

 

 

16

Grąd

4,00

 

 

 

17

Wrzosowo

3,50

 

 

 

18

Ząbrowo

4,31

 

 

 

19

Bardy

3,00

 

 

 

20

Kłoptowo

2,25

 

 

 

21

Skoczewko

3,38

 

 

 

22

Skoczów

4,00

 

 

 

23

Kołobrzeg – Kanał Drzewny

3,99

 

 

 

24

Kołobrzeg – Parsęta

3,98

 

 

 

3.2. Zestawienie mostów według ogólnej średniej oceny stanu  technicznego:

4. Wpływ warunków eksploatacji i jakości wykonania na stan mostów.

Na stan mostów na duży wpływ szereg uwarunkowań, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:

4.1. Uwarunkowania wynikające z oddziaływania ruchu drogowego

W ostatnich latach nastąpił w Polsce znaczny i stały wzrost intensywność ruchu pojazdów w tym pojazdów ciężkich. Pojazdy rozwijają duże prędkości powodujące znaczne oddziaływanie na konstrukcje. Wzrasta również ruch pojazdów z ponadnormatywnymi obciążeniami na osie i o zwiększonych gabarytach. Każdorazowy przejazd obciążenia ponadnormatywnego powoduje powstanie trwałych odkształceń konstrukcji, początkowo niewidocznych ale sumujących się w czasie. Sumowanie się nadmiernych przeciążeń od dynamiki i od ponadnormatywnych przejazdów powoduje nadmierne uszkodzenia i zużycia się obiektów.

4.2. Uwarunkowania wynikające z klimatu i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Naturalne warunki eksploatacji obiektów mostowych są niekorzystne i działają destrukcyjnie na konstrukcje z powodu wielokrotnego zamarzania i rozmarzania wody znajdującej się w porach konstrukcji obiektu.

Konstrukcje mostowe szczególnie szybko ulegają zniszczeniu pod wpływem środków chemicznych (soli) stosowanych na drogach do zwalczania śliskości zimowej.

Bardzo duży wpływ na destrukcyjne oddziaływanie na konstrukcje mostowe mają zanieczyszczenia atmosfery, zwłaszcza znajdujące się w niej związki siarki, której zawartość wzrasta wraz z rozwojem przemysłu. Podpory obiektów mostowych narażone są na szkodliwe działanie związków amonu których stężenie wzrasta wraz z wzrostem stosowania nawozów sztucznych i wzrostem zanieczyszczenia kanałów i rzek ściekami przemysłowy.

Duże straty powodują powodzie i erozje dna, oraz spływ lodów występujące zwłaszcza na nieuregulowanych rzekach.

4.3. Uwarunkowania wynikające z naturalnego zużycia konstrukcji, przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości zastosowanych materiałów.

-          Naturalne zużycie konstrukcji.

Na sieci drogowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu eksploatowane są  obiekty mostowe budowane w latach 1900 – 1945. Pomimo tego, że obiekty te zachowują wymagania nośności i skrajni, to tak długi okres eksploatacji spowodował procesy zmęczeniowe w skali, które uniemożliwiają dalszą bezpieczną eksploatację tych obiektów.

Większość eksploatowanych obiektów mostowych, a przede wszystkich obiektów kamiennych kwalifikuje się do przebudowy z powodu zużycia technicznego oraz niespełnienia przez nie warunków określonych obecnymi normami.

-          Nieodpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.

Po zakończeniu działań wojennych w celu szybkiej odbudowy kraju stosowano różne rozwiązania konstrukcyjne które nie wytrzymują współczesnego znacznie cięższego ruchu o dużym oddziaływaniu dynamicznym. D grupy takich mostów należą: konstrukcje z przęsłami tzw. Gerberowskie, oszczędnościowe i zbyt lekkie konstrukcje typu Barzykowskiego oraz sklepione konstrukcje kamienne i ceglane.

-          Zła jakość zastosowanych materiałów.

Na zły stan obiektów mostowych w dużym stopniu wpłynęła zła jakość zastosowanych materiałów. Przemysł cementowy w celu spełnienia nałożonych wymagań na wysokie zapotrzebowanie na cement bez głębszych analiz skutków wprowadzał do obrotów cementy z domieszkami, które mimo, że nie zmniejszały doraźnie wytrzymałości, to jednak spowodowały znaczne zmniejszenie odporności betonu na działanie czynników atmosferycznych.

Duży wpływ na działanie korozyjne występujące w stali zbrojeniowej spowodowana jest dużą zawartością związków siarki w niskich gatunkach stali stosowanej jako zbrjenie konstrukcyjne. Stale wysokogatunkowe w tym również stal 18G2a produkowana była wyłącznie na specjalne zamówienia rządowe.

5. Stan funkcjonalny mostów

Znaczne utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane są poprzez mosty nienormatywne:

Zestawienie mostów nienormatywnych:

Lp.

Nr drogi

Km

Nazwa miejscowości

Nośność

Przyczyna

1

0152Z

0+058

Dźwirzyno

10

Skrajnia – ruch wahadłowy

2

0310Z

4+813

Karcino

10

Z uwagi na nośność

3

0310Z

6+846

Głowaczewo

10

Z uwagi na nośność

6.  Ilość mostów i przepustów do remontu.

Z uwagi na długoletni okres użytkowania obiektów mostowych  - szacuje się około 100 lat zachodzi konieczność rozpoczęcia procesów inwestycyjnych związanych z koniecznością przebudowy obiektów mostowych. W związku z tym, że większość obiektów żelbetowych pochodzi z początków lat 1900 i wieloletni okres eksploatacji jak również wieloletnie oddziaływanie czynników atmosferycznych przyczyniły się do powstanie dużych ubytków korozyjnych na żelbetowym ustroju nośnym i na przyczółkach mostów.

Ponadto dodatkowym czynnikiem wymuszającym konieczność przebudowy mostów jest stale wzrastający ciężar taboru samochodowego i wymuszanie dopuszczalnego ciężaru pojazdu do 30 ton – obecnie dopuszczalny maksymalny ciężar dla wszystkich mostów jest 15 ton co automatycznie zaczyna uniemożliwiać przejazdy pojazdów poszczególnymi drogami.

Biorąc pod uwagę przepisy prawne należy przy każdorazowym remoncie odcinków dróg przewidzieć automatycznie przebudowę przepustów do wymaganej średnicy minimum 60 cm.

Na dzień dzisiejszy bardzo pilną potrzebą jest przebudowa mostu w miejscowości Głowaczewo, gdyż podczas intensywnej eksploatacji obiektu nastąpiło pęknięcie przyczółka i jego odchylenie od właściwego położenia

Po przeprowadzonych przeglądach i dokonanych ocenach stanu technicznego należy dokonać przebudowy obiektu lub wykonać remont:

Obiekty do przebudowy przyjęto takie w których decydujące elementy jak podpory lub ustrój nośny oceniono na ocenę 2,0 lub niższą, natomiast do remontu przyjęto obiekty ocenione w granicach >2,0 – 4,0 zaś w obiektach o ocenie > 4,0 nie zakłada się prac remontowych jedynie należy przewidzieć koszty na bieżące utrzymanie związane z czyszczeniem obiektu malowaniem poręczy i koszeniem traw chwastów w obrębie mostów.

6.1.  Mosty do przebudowy i remontu:

Lp.

Obiekt – najbliższa miejscowość

Przebudowa mostu

[szt./mb]

Remont mostu [mb]

Konstrukcja betonowa

[m3]

Nawierzchnia i izolacja

[szt./m2]

Poręcze

[mb]

Stożki i skarpy

[szt./ m2]

1

2

3

4

5

6

1

Dźwirzyno

63,62

 

 

 

 

2

Grzybowo

 

 

 

10,60

34,00

3

Karcino

6,00

 

 

 

 

4

Głowaczewo

8,10

 

 

 

 

5

Nowogardek

 

 

 

11,80

54,00

6

Sarbia

 

 

 

 

 

7

Unieradz

 

 

 

 

 

8

Gościno

 

 

 

 

34,00

9

Świecie Kołobrzeskie

 

 

 

 

 

10

Kinowo

7,20

 

 

 

 

11

Niemierze

 

 

 

 

54,00

12

Nieżyn

 

 

 

 

76,00

13

Siemyśl

 

 

 

 

34,00

14

Górawino

 

 

 

 

 

15

Trzynik

 

5,00

31,50

 

24,00

16

Grąd

 

 

89,10

 

76.00

17

Wrzosowo

 

 

 

 

53,00

18

Ząbrowo

 

 

 

 

 

19

Bardy

 

 

539,50

 

 

20

Kłoptowo

61,34

 

 

 

 

21

Skoczewko

 

 

 

 

53,00

22

Skoczów

 

 

34,86

 

 

23

Kołobrzeg – Kanał Drzewny

 

 

 

 

76,00

24

Kołobrzeg – Parsęta

 

 

580,80

 

 

RAZEM

5 / 146,26

5,00

5 / 1275,76

2/22,4

11 / 568,00

7.2.  Obiekty do remontu planowanego:

Lp.

Nazwa miejscowości

Przeszkoda

Nr drogi

Długość mostu

[m]

Powierzchnia mostu

[m2]

Rok budowy

Przewidywany koszt remontu

[tys. zł]

1

Dźwirzyno

Kanał Resko

0152Z

63,62

381,70

1970

3.200

2

Bardy

Parsęta

0275Z

72,90

539,00

1958

4.350

3

Grąd

Mołstawa

0133Z

13,50

89,10

1930

810

Przewidywany koszt przebudowy przepustu zakłada się około 8.000 tys. zł/mb przebudowywanego przepustu.

Koszty remontu przepustu obejmujący remont ścianek czołowych, remont części przelotowej i remont umocnienia skarp wycenia się na około 4.500 – 5.000 zł/mb remontowanego przepustu.

8.0  Polityka utrzymania obiektów mostowych:

Jedną z przyczyn wzmożenia procesu dekapitalizacji obiektów mostowych jest ograniczenie środków finansowych na przebudowy starych obiektów, na remonty istniejących obiektów oraz na bieżące utrzymanie obiektów mostowych – szczególnie odczuwalne przez jednostki administracji drogowej na szczeblu powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w roku 2003 przejął w swoją administracje 2 obiekty mostowe na terenie miasta Kołobrzeg

8.1. Finansowanie robót mostowych na przełomie lat 2002 –2004 ma tendencje zniszkowe:

Analizowany rok

Wydatki na mosty pozamiejskie

Wydatki na mosty miejskie

2002

5.000,-

---

2003

2.140,-

10.000,-

2004

---

---

W roku 2004 Starosta Kołobrzeski na mocy porozumienia między Gminami przekazał kwotę 50.000 zł na pilne wykonanie remontu mostu w miejscowości Dźwirzyno przez Kanał Resko.

Biorąc pod uwagę, że zachodzi konieczność przebudowy 3 obiektów mostowych oraz konieczność przebudowy co najmniej kilku przepustów finansowanie tych zadań powinno pochodzić ze oddzielnych środków.

Poziom finansowania bieżącego utrzymania obiektów mostowych powinien wzrosnąć co najmniej do kwoty  100.000 zł. rocznie celem zapewnienia prawidłowej gospodarki mostowej i utrzymania wszystkich obiektów w stanie dobrym i nie dopuścić do powstania stanu awaryjnego.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl