Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką budżetową Powiatu Kołobrzeskiego. Przedmiotem jej działania jest wykonywanie zadań należących do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zarządcą dróg powiatowych, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest Zarząd Powiatu, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez Radę Powiatu.

 

ZDP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Statutowa działalność ZDP finansowana jest z budżetu powiatu kołobrzeskiego.

 

Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3309Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56.

 

Od sierpnia br. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz  w oparciu o partnerskie porozumienie z Gminą Rymań przebudowywana jest droga powiatowa nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo. Wykonawcą jest firma PBDI S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

 

Przebudowa dotyczy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56. Droga po przebudowie będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości  3,460 km i szerokości 7,0 m. Wykonane zostaną dwie zatoki autobusowe, dojście do zatok autobusowych, 11 zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz odtworzone zostanie odwodnienie korpusu drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome na całym wnioskowanym odcinku objętym przebudową.

Ponadto usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Obecnie w związku z prowadzonymi robotami na ww. odcinku drogi nr 3309Z odbywa się ruch wahadłowy - za utrudnienia przepraszamy.

 

Wartość całkowita  projektu wynosi 5 732 737,00  zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 837 868,00 zł, pozostałą część, tj.  2 837 869,00 zł, finansuje Powiat Kołobrzeski i Gmina Rymań.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2017 r.

 

alt  alt

alt  alt

Foto: ZDP w Kołobrzegu i PBDI S.A. Toruń

 

ePUAP
portal elektronicznej skrzynki

podawczej - ZDP Kolobrzeg

Biuletyn Informacji
Publicznej

www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Wykaz numerów kont bankowych:

Bank BGŻ o/Kołobrzeg

 

WPŁATY Z TYTUŁU:

 

dochodów za zajęcie pasa drogowego

45 2030 0045 1110 0000 0185 5390


zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów

17 2030 0045 1110 0000 0185 6670

 

 

 

 

 

Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl