– Regulamin Organizacyjny

UCHWAŁA NR 296/2013
ZARZĄDU POWLATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Na podstawie art. 36 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 19987 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje :
S 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, stanowiący załącznik
do uchwały.
S 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, uchwalony uchwałą Nr
141/212 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.
S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski
łonkowie arzadu Po
Mirosław Tessikowski
Czesław Klimczak
Ewa Paśka-Koschel
Paweł Pawlak
383-17
Strona 1
Z ORYGINAŁEM
W KOEOËŔZGU
atomit-Zięba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
REGULAMN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU
I. Postanowienia ogólne:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu został powołany rozporządzeniem Ministra Transportu
  i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgovvych dróg
  publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji
  publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1027).
  S 2. 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zwany dalej “Zarządem” jest jednostką organizacyjną Powiatu
  Kołobrzeskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu w Kołobrzegu “konuje zadania zarządcy drogi.
 2. Zarząd jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
  S 3. 1. Siedzibą Zarządu jest miasto Kołobrzeg.
 3. Terenem działania Zarządu jest Powiat Kołobrzeski.
 4. Załząd zarządza drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.
  S 5. Zarządem kieruje Dyrektor Zarządu, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Kołobrzegu.
  S 6. Zarząd działa w oparciu o plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Zarząd Powiatu i preliminarz
  “datków opracowany przez Dyrektora Zarządu.
  II. Zadania Zarządu:
  S 7. Do zadań Zarządu w szczególności należy:
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów
  mostowych,
  3) pełnienie funkcji inwestora,
  4) przygotowywanie procesu przetargowego dla utrzymania i budowy dróg i mostów oraz prowadzenie
  przetargów,
  5) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
  6) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych budowy i przebudowy
  urządzeń obcych, ich lokalizacji oraz obiektów w pasach drogowych,
  7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  8) koordynacja robót w pasie drogowym,
  9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na budowę zjazdów z dróg, na przejazdy po drogach
  publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających
  wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  10) prowadzenie ewidencji dróg, przepustów i obiektów mostowych,
  I l) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu
  zarządzającego drogac
  12) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz
  obronności kraju,
  13) prowadzenie okresołwych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz omakowania – system patrolowy,
  14) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 15) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,16) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
 5. w następstwie budowy lub utrzymania dróg przez ich użytkowników,
 6. 17) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie
 7. objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 8. 18) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 9. 19) utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń- zabezpieczających ruch,
 10. oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń związanych z drogao
 11. 20) koordynacja zimowego urzymania,
 12. 21) obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego, środków transportu, zaplecza i spraw BI–IP.
 13. III. Kierownictwo Zarządu:
 14. S 8. Pracą Zarządu kieruje Dyrektor.
 15. Do szczególnych obowiązków Dyrektora należy:
 1. Sprawy QȘQbowe:
  1) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zarządu,
  2) vwdawanie świadectw pracy dla podległych pracowników,
  3) ustalanie wysokości vvynagrodzeń pracowników wg obowiązującego taryfikatora oraz zasad płacowych
  ustalonych przez Radę Powiatu,
  4) przymawanie nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar regulaminowych wynikających z kodeksu pracy,
  5) przyznawanie i wypłacanie nagród jubileuszowych,
  6) udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz urlopów bezpłatnych,
  7) decydowanie o wyjazdach służbowych pracowników Zarządu, podpisywanie delegacji oraz rozliczeń
  z odbytych podróży,
  8) zatwierdzanie list płac pracowników Zarządu,
  9) podpisywanie wniosków do ZUS o przyznanie rent i emerytur dla pracowników,
  10) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu ZFŠS zgodnie z regulaminami;
 2. Ochrona dróg:
  1) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg powiatowych,
  2) wydawanie zenvoleń na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg powiatowych,
  3) “dawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  4) udzielanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu przez właścicieli gruntów przyległych do dróg
  powiatowych,
  5) naliczanie i pobieranie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych oraz nakładanie i pobieranie
  kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami,
  6) wydawanie opinii w sprawie wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny;
 3. Zarządząrłię ruchem:
  l) wprowadzanie tymczasowych ograniczeń ruchu na drodze lub zamknięcie drogi dla ruchu w przypadkach, gdy
  wymaga tego stan techniczny drogi, a odbywający się ruch może wwołać zagrożenie bezpieczeństwa jego
  uczestników lub spowodować zniszczenie nawierzchni albo innego ważnego elementu drogi,
  z
  9
  Strona 2
  Z ORYGINAŁEM W KOŁOERZĘqv

Result for Image/Page 4
2) wydawanie opinii dla organu zarządzającego ruchem w sprawie zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego,
lokalizacji miejsc przystankowych komunikacji zbiorowej na drogach powiatowych,

 1. Wykonawstwę. rebót drogm:yych i mostowvęh:
  1) organizowanie przetargów na roboty drogowe i mostowe,
  2) zawieranie umów na roboty drogowo-mostowe wykonywane na drogach powiatowych,
  3) prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez wymaczonych inspektorów nadzoru,
  4) rozliczanie powierzonych przez Zarząd Powiatu środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Goșpqdąrką finansowa;
  1) podpisywanie czeków gotówkowych na pobór gotówki do kasy Zarządu do wysokości środków
  zgromadzonych na rachunku akredytywy,
  2) podpisywanie przelewów i czeków rozrachunkowych na pokrycie zobowiązań Zarządu do wysokości środków
  zgromadzonych na rachunku akredytywy,
  3) zatwierdzanie dowodów stanowiących podstawę do wykonania operacji kasowych.
  W przypadku nieobecności Dyrektora (np. urlop, choroba) pracą Zarządu kieruje Kierownik Sekcji
  Utrzymaniowej.
  IV. Organizacja i zasady pracy Zarządu:
 3. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny Zarządu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
  regulaminu.
  W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  I. Sekcja Utrzymaniowa
  Sekcją Utrzymaniową kieruje Kierownik Sekcji, do którego obowiązków należą sprawy T,viązane
  z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.
 4. Sekqję Utrzymaniowa stąnqwiska:
  1) ds. utrzymania dróg i mostów oraz inżynierii ruchu,
  2) ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych,
  3) ds. zajęcia pasa drogowego i ochrony środowiska,
  4) ds. zaopatrzenia i zaplecza,
  5) obwód drogowy.
 5. Do zadań Sekcji w szczególności nąle.r:
  1) konfrola i monitorowanie stanu dróg i mostów (m.in. prowadzenie dziennika objazdu dróg),
  2) gospodarka gruntami,
  3) planowanie i koordynacja utrzymania dróg i mostów,
  4) prowadzenie procesu remontowego na drogach i mostach,
  5) obsługa przejazdów pojazdów nienormatywnych,
  6) uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania,
  7) przygotowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów,
  8) przygotowywanie i prowadzenie procesu przetargowego,
  9) przygotowywanie, zawieranie umów i ich finansowe rozliczanie,
  10) prowadzenie przeglądów międzygwarancyjnych robót remontowych,
  11) realizacja zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  12) przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie,
  IŁEŽ93
  Z ORYGINAŁEM W KOŁOB
  Strona 3

Result for Image/Page 5
13) prowadzenie ksiąg majątkowych sprzętu, transportu, zaplecza, urządzeń i obiektów,
14) organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie obronności,
15) prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego, w tym opracovŕywanie i opiniowanie
projektów organizacji ruchu, oraz kontrola oznakowania na drogach powiatowych,
16) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej,
17) nadzór nad robotami utrzymaniowymi,
1 8) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem pasem drogowym, w tym wydawanie zezwoleń,
naliczanie opłat i kar pienięžnych,
19) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez podmioty zajmujące pas drogowy,
20) opracowywanie sprawozdań obejmujących wykonanie robót i zużycia materiałów,
21) koordynowanie zimowego utrzymania dróg,
22) koordynacja prac w czasie zwalczania klęsk żywiołowych,
23) obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego i środków transportu oraz utrzymanie zaplecza,
24) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku trwałego oraz dróg i mostów,
25) prowadzenie spraw nviązanych z gospodarką magazynowao
26) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.
II. Sekcja Finansowo-Administarcyjna
Sekcją Finansowo-Administracyjną kieruje Główny Księgowy, który odpowiada za gospodarkę finansową
oraz sprawy kadrowe i administracyjne w Zarządzie.
1.
c ‘e • ansow
l) ds. finansowych, kadrowo-płacowych,
2) sekretarka.
kc•i
1) Sprawy finansowe:
a) przygotowanie i realizacja preliminarza wdatków,
owi
b) opracowanie projektów decyzji Dyrektora Zarządu regulujących szczegółowe zasady gospodarki finansowej,
w tym obiegu dokumentów i przepływu środków finansowych,
c) prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej Zarządu zgodnie z obowiązującymi zasadami
i przepisami prawnymi,
d) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań i deklaracji wynikających
z obowiązujących przepisów,
e) planowanie funduszu płac dla Zarządu oraz realizacja wypłat vwnagrodzeń i innych należności
wnikających z zatrudnienia w Zarządzie,
f) prowadzenie ewidencji składników mienia Zarządu,
g) opracowanie okresowych i doraźnych analiz stanu gospodarki finansowej Zarządu oraz wnioskowanie
rozdysponowania środków będących w dyspozycji Dyrektora Zarządu,
h) przygotowanie materiałów dotyczących sprawozdawczości finansowej dla potrzeb Zarządu Powiatu
i instytucji zewnętrznych,
i) prowadzenie ścisłej współpracy z komórkami finansovvymi Starostwa Powiatowego,
j) nadzór obsługi kasowej,
k) prowadzenie rachunków wewnętrznych i zewnętrznych Zarządu,
Ț)OWIATU
73.
Z ORYGINAŁEM
Strona 4
tomir-Zięba

Result for Image/Page 6
l) koordynowanie prac Zarządu przy ustaleniu wielkości subwencji, a także rozdziału tych środków na
odpowiednie zadania,
m) przygotowanie projektu planu finansowego Zarządu i sporządzanie bilansu za rok ubiegły,
n) prowadzenie kontroli finansowej Zarządu,
o) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i bankiem obsługującym Zarząd,
p) zawieranie umów związanych z działalnością Zarządu,
2) Sprawy kadrowe:
a) prowadzenie spraw kadrowych łącznie z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz kierowaniem
pracowników na szkolenie w zakresie BHP i P.POŽ,
b) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
c) prowadzenie archiwum akt osobowych,
d) prowadzenie całokształtu spraw osobowych w dziedzinie zatrudnienia dla potrzeb Urzędu Powiatowego,
Głównego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
e) nadzorowanie prac Zarządu, w tym przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
f) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami polityki zatrudnieniowo-płacowej,
g) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników,
h) sporządzania planów zatrudnienia,
i) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników.
3) Sprawy administracyjne:
a) obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków,
b) organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe,
c) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów,
d) prowadzenie składnicy akt.
III. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i ewidencji dróg
Stanowisko ds. inwestycji i ewidencji dróg podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zarządu.
Do pracownika miedzy innymi należy:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • ewidencja dróg i mostów,
 • prowadzenie spraw Tvviązanych z opracowywaniem dokumentacji technicznej drogowej i mostowej,
 • bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych,
  technologicznych i organizacji ruchu,
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego,
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 • prowadzenie przeglądów międzygwarancyjnych robót inwestycyjnych.
  S 10. Sekcje zobowiązane są do współpracy między sobą, a w szczególności do konsultowania, uzgadniania
  i udostępniania informacji dotyczących przedsięwzięć wiążących się z ich działalnością.
  V. Postanowienia końcowe:
  S 11. 1. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych i bieżącej działalności Zarządu Dróg
  Powiatowych wykonuje Dyrektor na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu odrębną uchwałą.
 1. Decyzje administracyjne w sprawach określonych w Regulaminie Organizacyjnym wydawane są na
  podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.
  Z ORYGINALEM W
 1. Czynności związane ze zobowiązaniami finansowymi na rzecz jednostki organizacyjnej wymagają także
  podpisu księgowego lub pracownika upoważnionego przez Dyrektor Zarządu.
  S 12. Pisma wychodzące z Zarządu podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
  S 13. Symbolikę pism wchodzących oraz obieg dokumentów wewnętrznych ustala instrukcja kancelaryjna.
  S 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu.
  S 15. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwala Zarząd Powiatu w Kołobrzegu.

  Z ORYGINAŁEM
  c
  W KOŁOBŔZ
  mgr hż.
Powrót na górę strony