„Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”

 

Z podziałem na części:

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – ROBOTY BUDOWLANE.

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – OZNAKOWANIE.

 

SIWZ (+ załączniki od 1 do 5) - pobierz

SIWZ edytowalna - pobierz

OGŁOSZENIE - pobierz

 

Załączniki

Załącznik nr 1   Oferta (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 2    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 3    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 4    Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 5   Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

 

Załącznik nr 6   Kosztorys ofertowy  dla Części 1 - pobierz

Załącznik nr 6   Kosztorys ofertowy  dla Części 2 - pobierz

Załącznik nr 6   Kosztorysy ofertowe  edytowalne - pobierz

Załącznik nr 7   Projekt umowy dla Części 1 - pobierz

Załącznik nr 7   Projekt umowy dla Części 2 - pobierz

Załącznik nr 8   Harmonogram rzeczowo – finansowy (dla Części 1) - pobierz

Załącznik nr 9   Harmonogram rzeczowo – finansowy – edytowalny (dla Części 1) - pobierz

Załącznik nr 10  Przedmiar robót dla Części 1 (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

Załącznik nr 10  Przedmiar robót dla Części 2 (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

Załącznik nr 11  Branża drogowa - projekt budowlany:

- Z.11 -1- Decyzja środowiskowa - pobierz

- Z.11 -1 - ZRID - pobierz

- Z.11 - 1 - Opis - pobierz

rysunki:

- Z.11 - 2 - pobierz

- Z.11 - 3 - pobierz

- Z.11 - 4 - pobierz

- Z.11 - 5 - pobierz

- Z.11 - 6 - pobierz

- Z.11 - 7 - pobierz

- Z.11 - 8 - pobierz

- Z.11 - 9 - pobierz

- Z.11 - 10 - pobierz

- Z.11 - 11 - pobierz

- Z.11 - 12 - pobierz

- Z.11 - 13 - pobierz

- Z.11 - 14 - pobierz

- Z.11 - 15 - pobierz

- Z.11 - 16 - pobierz

Załącznik nr 12  Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego (opis) - pobierz

Załącznik nr 12  Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego (przekroje) - pobierz

Załącznik nr 13  Szczegółowe Specyfikacje techniczne - pobierz

Załącznik nr 13  Szczegółowe Specyfikacje techniczne (07.00.00) - pobierz

Załącznik nr 14  Stała organizacja ruchu:

- Z.14 -1 - pobierz

- Z.14 -2 - pobierz

- Z.14 -3 - pobierz

- Z.14 -4 - pobierz

- Z.14 -5 - pobierz

- Z.14 -6 - pobierz

- Z.14 -7 - pobierz

Załącznik nr 15  Dokumentacja geotechniczna - pobierz

--------------------------------------

Pytania i odpowiedzi Zestaw nr 1 - pobierz

Zmiana nr 1 treści SIWZ - pobierz

--------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu - CZĘŚCI 2 postępowania - pobierz

 

 

 

 

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl