Projekty unijne

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 


 

ULICA WYLOTOWA - UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Kołobrzeski dokonał wyboru wykonawcy robót dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową".

W związku z powyższym w dniu 11.07.2019 r. zawarto pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 40 87-100 Toruń,  umowę której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia, a mianowicie:

-    od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji, wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej,

-     od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.

W tym dniu przekazany został również Wykonawcy robót plac budowy.

 

Termin zakończenia robót budowlanych określony umową: 15 listopad 2019 r.

 

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie TK – PROJEKT Tomasz Łapiński, ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi:

- roboty budowlane: 3.757.048,81 zł brutto

- nadzór inwestorski:  49.900,00 zł brutto

 

Powiat na  realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 450 000,00 zł ze środków pochodzących z Gminy Miasto Kołobrzeg.

alt

 


 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 

W piątek 17 maja 2019 roku podpisana została umowa na przebudowę ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową. Odcinek drogi powiatowej ul. Wylotowej w Kołobrzegu objęty planowaną przebudową jest ważny pod względem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta oraz turystów. Stanowi również połączenie z Portem Morskim Kołobrzeg. Inwestycja podzielona została na dwa odcinki:

- od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej: zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji, wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej.

- od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.

Szacunkowy koszt inwestycji (roboty budowlane i nadzór) wynosi 3 622 000,00 zł, z czego Powiat pozyskał 3 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, oraz 450 tysięcy złotych z Gminy Miasto Kołobrzeg.

alt

 


 

O PROJEKCIE

 

Projekt pn.: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności drogowej Powiatu Kołobrzeskiego do regionalnych ośrodków wzrostu poprzez połączenie z portem morskim Kołobrzeg. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez poprawę stanu technicznego drogi w wyniku przebudowy ulicy Wylotowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ulicą Wczasową.

Dzięki realizacji celom głównym osiągnięte zostaną również cele rozwojowe polegające na zwiększeniu szeroko rozumianego potencjału jednostki samorządu terytorialnego (umożliwienie realizacji polityki rozwoju i poprawa wizerunku), jak również zaspokajanie w większym stopniu potrzeb mieszkańców. Osiągnięte zostaną również cele związane z bezpieczeństwem użytkowników drogi – zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Lokalizacja projektu:

alt

 


 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl