Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z

PROJEKT POD NAZWĄ : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO-RZESZNIKOWO OD M. GORAWINO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 – KM 15+585,03 DO KM 18+900,00”OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”.

Projekt obejmuje przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6. Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje całość zadania z podziałem na dwa etapy, aż do drogi krajowej nr 6. Etap objęty powyższym wnioskiem dotyczy odcinka km 15+585,03 do km 18+900,00. Powyższy podział realizacji inwestycji jest podyktowany posiadanymi środkami finansowymi przez samorządy na rok 2011. Rozbudowę na pozostałym i ostatnim odcinku drogi 0259 Z planuje się na rok 2012.

 

Zakładany stan drogi po przebudowie

Droga 0259Z na odcinku od km 15+585,03 do km 18+900,00 przebiega w większości przez tereny niezabudowane, rolnicze (z wyjątkiem początku odcinka – m. Gorawino). Luźna zabudowa występuje przy skrzyżowaniu z drogą 0258Z na Starnin. Na odcinku objętym planem przebudowy charakterystyczne jest zadrzewienie zlokalizowane niebezpiecznie blisko skrajni drogowej, które zostanie objęte wycinką – 230 sztuk drzew.

Zdegradowana, stara nawierzchnia zostanie wzmocniona i poszerzona. Odtworzony zostanie także istniejący profilu podłużny. W miejscach gdzie konieczna będzie korekta niwelety, zostanie wykonana całkowita rozbiórka nawierzchni. Na omawianym odcinku wybudowane zostaną chodniki oraz zatoki autobusowe, na których ustawione zostaną przeszklone wiaty w celu zapewnienia pasażerom ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. W ramach przebudowy omawianego odcinka drogi powiatowej zastosowano rozwiązanie mające na celu uspokojenie ruchu samochodowego na wlocie do m. Gorawino – wyspy dzielące oraz wygięcie toru jazdy, które powodując optyczne zwężenie przekroju pasa wymuszają redukcję prędkości i bezpieczne zachowanie kierowców.

Elementy drogi po przebudowie:

  • nowa nawierzchnia z masy SMA (mastyks grysowy) na cały odcinku drogi objętym wnioskiem;
  • 2 zatoki autobusowe;
  • 1 wyspa dzieląca mająca na celu uspokojenie ruchu na terenie zabudowanym;
  • 22 miejsca postojowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) na początku projektowanego odcinka, w miejscowości Gorawino, w związku z bliską lokalizacją obiektu sportowego;
  • odcinki chodników w miejscach w których ruch pieszych tego wymagał (łącznie 275 mb chodnika o szerokości 1,25 – 2m);
  • pobocza gruntowe (w przypadku nie stosowania krawężnika) o szerokości 1,25m.

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • całkowite usunięcie istniejącego drzewostanu (230 szt. drzew) zlokalizowanego w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i przebudowanej nawierzchni. Wycinka jest konieczna ze względu na bliskość pni drzew do krawędzi pasa ruchu, co zagraża bezpieczeństwu ruchu i nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami (minimalna odległość pnia drzewa od krawędzi pasa ruchu to 3 m);
  • nowe oznakowanie pionowe 95 szt. (znaki pokryte folią odblaskową II generacji) oraz poziome 536,74 m2 (grubowarstwowe).

Montaż finansowy dla zadania:

Dofinansowanie w ramach ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” wynosi 3 mln zł.

Powiat Kołobrzeski do 3 395 000,00 zł
Gmina Rymań do 100 000, 00 zł
Gmina Siemyśl do 5 000,00 zł.

Przewidywany termin realizacji od stycznia do 30 sierpnia 2011 roku.


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl