Budowa chodnika przy ul. Starynowskiej w Kołobrzegu

W dniu 6 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą: Firma Budowlana Krzysztof Gomułka Nowe Bielice 48, Biesiekierz na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 0310 Z ul. Starynowska w Kołobrzegu, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na długości ok. 828 mb (odcinek od skrzyżowania z ulicą Grzybowską w Kołobrzegu do skrzyżowania z ul. Kossaka)”.

Wartość ryczałtowa brutto najkorzystniejszej oferty : 899 768,43 zł

 

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona przed ogłoszeniem postępowania wynosiła:

1 000 000,00 zł brutto.

Podstawowy zakres prac objął m.in.:

  • przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
  • budowę chodnika o szerokości 2 m wzdłuż granicy pasa drogowego po stronie północno-zachodniej (prawej) na długości ok. 828 mb
  • budowę zatok postojowych
  • budowę zatok płytkich autobusowych
  • wykonanie odwodnienia (przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie chodnika)
  • wykonanie zjazdów publicznych i prywatnych
  • karczowanie i wywózkę pni po wyciętych drzewach.

Projekt był realizowany w oparciu o umowę samorządową z 31 marca br., pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Miejską Kołobrzeg. Na mocy powyższego miasto udziela ze swojego budżetu wsparcia finansowego Powiatowi do kwoty 300 000,00 zł w formie dotacji celowej

Nadzór nad zadaniem pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Termin wykonania przedmiotu umowy 15 listopada 2010 r.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl