Trwają prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie wchodzą w fazę zaawansowanych robót budowlanych. Obecnie dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji deszczowej, ułożona została podbudowa pod drogę i część chodnika. Ponadto układana jest nawierzchnia z kostki na zjazdach, wbudowane zostały też krawężniki. Przez kolejne tygodnie kontynuowane będą prace związane m.in. z budową ciągu pieszego, ułożeniem nawierzchni pozostałych zjazdów oraz poszerzeniem nawierzchni. W kolejnych miesiącach planowane jest rozpoczęcie układania mas asfaltowych oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Zakończenie wszystkich prac planuje się na koniec lipca 2016 roku.

Zgodnie z przedłożoną ofertą realizacja prac budowlanych ma kosztować 1.631.298,79 złotych. Wykonawcą przebudowy jest firmaSTRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

alt

alt

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl