Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

alt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

Tytuł projektu: „Zakup sprzętu - samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher - przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych"

 

Beneficjent: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPZP.02.01.02-32-002/14-00

 

                                                           Kołobrzeg, dnia 14.11.2014 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA

zarządzanie projektem nr WND-RPZP.02.01.02-32-002/14 pn. „Zakup sprzętu - samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher - przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Lokalna infrastruktura drogowa Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność końcową, którym jest dzień wpływu dotacji na rachunek Zleceniodawcy.


Ofertę należy  przekazać w terminie: do dnia 17.11.2014 r. godz. 14:00

Informacje dotyczące szczegółów zamówienia można uzyskać w: Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

Osoba do kontaktu: Pan Zbigniew Pilipów, tel. (094) 352 88 10 wew. 16

 

Do pobrania

Zapytanie ofertowe z załącznikami – pobierz

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl