Co na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DROGI KOŁOBRZEG – GRZYBOWO

W pierwszym etapie Wykonawca  wykona odcinek drogi od km 0+835 do km 2+760 tj. zaznaczony na planie sytuacyjnym jako etap II (początek przebudowy od pętli autobusowej), zaś pod koniec sierpnia do terminu wykonania prac Wykonawca wykona odcinek drogi od km 0+000 do km 0+835 tj. etap I.

W chwili obecnej trwają prace związane z przesadzaniem, wycinką i karczowaniem drzew oraz Wykonawca tj. firma PRIN Jacek Zadka przystąpiła do prac związanych z kanalizacją deszczową.

Całość prac zostanie wykonana do końca marca 2021 roku.

alt

alt

alt

 

 

WSTRZYMANIE RUCHU NA ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową ulicy Wylotowej w Kołobrzegu w dniach 19, 20, 21, 22 oraz 23 sierpnia 2019 r. w godzinach 7:00 – 19:00 zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Bałtycka do skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWŚCI CHARZYNO - ETAP III

W dniu 12 lipca 2019 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:„Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno - droga powiatowa nr 3317z (stary numer 0267Z) Niemierze - Ząbrowo - etap III”.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowany odcinek o długości 396 m. To będzie trzeci i zarazem ostatni etap przebudowy ulicy Szkolnej w Charzynie, dwa poprzednie etapy zostały wykonane w roku ubiegłym.

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowie chodników i zjazdów z kostki brukowej, przebudowie skrzyżowania, odtworzeniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów przydrożnych oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Szacunkowy koszt całej inwestycji (roboty budowlane oraz nadzór) wynosi 1 076 391,56 zł, z czego 538 195,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą kwotę Powiat Kołobrzeski sfinansuje z własnego budżetu.

alt

 

Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino – Rzesznikowo

W czwartek dokonano odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359,56”.

Inwestycję odbierali przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy tj. firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń.

Jest to inwestycja Powiatu Kołobrzeskiego, na którą dofinansowanie uzyskano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019oraz z Gminy Rymań.

 

Na odcinku 3,460 km wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, zatoki autobusowe,  zjazdy indywidualne i publiczne, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, utwardzono pobocza. Usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

alt

 

Przebudowa ulicy Karlińskiej w Gościnie na wstępnej liście rankingowej

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Powiat Kołobrzeski do rządowego programu zgłosił zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie”. Wnioskuje o dotację w wysokości 1 572 770,00 zł (koszt inwestycji oszacowano na 3 200 000,00 zł). Ten wniosek sklasyfikowano na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej.

alt

alt

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. zaopatrzenia i zaplecza

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3309Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56.

 

Od sierpnia br. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz  w oparciu o partnerskie porozumienie z Gminą Rymań przebudowywana jest droga powiatowa nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo. Wykonawcą jest firma PBDI S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

 

Przebudowa dotyczy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56. Droga po przebudowie będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości  3,460 km i szerokości 7,0 m. Wykonane zostaną dwie zatoki autobusowe, dojście do zatok autobusowych, 11 zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz odtworzone zostanie odwodnienie korpusu drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome na całym wnioskowanym odcinku objętym przebudową.

Ponadto usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Obecnie w związku z prowadzonymi robotami na ww. odcinku drogi nr 3309Z odbywa się ruch wahadłowy - za utrudnienia przepraszamy.

 

Wartość całkowita  projektu wynosi 5 732 737,00  zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 837 868,00 zł, pozostałą część, tj.  2 837 869,00 zł, finansuje Powiat Kołobrzeski i Gmina Rymań.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2017 r.

 

alt  alt

alt  alt

Foto: ZDP w Kołobrzegu i PBDI S.A. Toruń

 

Przebudowa chodnika przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu realizuje inwestycję związaną z przebudową chodnika przy drodze powiatowej,

ul. Wylotowej w Kołobrzegu od skrzyżowania z ul. Jedności  Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką.

W ramach zadania wykonana zostanie wykonana:

- przebudowa chodnika o średniej szerokości 2m z kostki betonowej brukowej,

- przebudowa  zjazdów z drogi powiatowej w obrębie przebudowywanego chodnika oraz

- budowa miejsc postojowych.

Inwestycja realizowana jest siłami własnymi ZDP w Kołobrzegu.

Koszt inwestycji w wysokości 90 000,00 zł, zostanie sfinansowany ze środków własnych powiatu.

Termin realizacji inwestycji: maj – czerwiec 2017 r.

alt

alt

alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

 

Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej od m. Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102.

W miesiącu marcu br., Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zawarł porozumienie z Konsorcjum firm DragadosiPolaqua,realizującym inwestycję związaną z przebudową drogi ekspresowej S-6 na odcinku od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód.

Porozumienie dotyczyło ustalenia zasad korzystania z dróg powiatowych poprzez transport materiałów oraz sprzętu w celu realizacji ww. inwestycji.

W ramach porozumienia Konsorcjum firm Dragadosi Polaquazobowiązało się do naprawy użytkowanych odcinków dróg powiatowych.

Konsorcjum własnymi siłami i na własny koszt, na odcinku drogi powiatowej nr 3316Z od miejscowości Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102,wykonało:

- nową nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno – asfaltowej oraz

- utwardzenie poboczy kruszywem na całej długości.

Inwestycja została zrealizowania w miesiącu czerwcu br.

 

alt  alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

Nowa zatoka parkingowa przy ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu

Przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu powstanie nowa zatoka parkingowa z betonowej kostkina 10 miejsc postojowych.

Z parkingu korzystać będą mogli mieszkańcy oraz turyści odwiedzający m.in. Camping Baltic znajdujący się przy ul. IV Dywizji WP.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.
Koniec prac przy budowie zatoki przewidziany jest w pierwszej połowie kwietnia br.

 

alt

alt

        

 

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

 

 

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

W dniu  04 kwietnia br. Firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 271 m. Ulica po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego o szerokości 7,0  m, chodnik oraz ścieżkę rowerową. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy, zatoki parkowania orazskrzyżowanie z ul. Łopuskiego, na którym wykonane zostanie poszerzenie. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe orazwykonana zostanie zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów.Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak bariery oraz znaki aktywne.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Partnerem współfinansującym zadanie jest Miasto Kołobrzeg, które udziela ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 310.000,00 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca br.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.011.955,87 zł.

 

 

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowści Skoczów

Dzięki porozumieniu Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego i Gminy Dygowo, mieszkańcy miejscowości Skoczów będą mieli nowy chodnik.

Nieco ponad 194 tys. złotych ma kosztować budowa chodnika w miejscowości Skoczów – przy drodze powiatowej numer 3341Z Strachomino - Skoczów. Wykonawcą robót będzie Zakład Usługowo – Handlowy Robert Małyszek, ul. Kochanowskiego 3B, 76-020 Bobolice.

Powstanie nowy chodnik o długości około 770 metrów i szerokości 1,5 m. Przy budowie nowego chodnika w miejscu występowania skarp mają zostać zamontowane barierki ochronne.
Już pod koniec listopada tego roku mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać się wzdłuż dogi powiatowej w miejscowości Skoczów.

alt

 

Prace budowlane przy ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu wykona budowę zatok parkingowych. Powstanie 90 nowych miejsc postojowych. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec czerwca br.

alt

Więcej…

 

Trwają prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie wchodzą w fazę zaawansowanych robót budowlanych. Obecnie dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji deszczowej, ułożona została podbudowa pod drogę i część chodnika. Ponadto układana jest nawierzchnia z kostki na zjazdach, wbudowane zostały też krawężniki. Przez kolejne tygodnie kontynuowane będą prace związane m.in. z budową ciągu pieszego, ułożeniem nawierzchni pozostałych zjazdów oraz poszerzeniem nawierzchni. W kolejnych miesiącach planowane jest rozpoczęcie układania mas asfaltowych oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Zakończenie wszystkich prac planuje się na koniec lipca 2016 roku.

Zgodnie z przedłożoną ofertą realizacja prac budowlanych ma kosztować 1.631.298,79 złotych. Wykonawcą przebudowy jest firmaSTRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

alt

Więcej…

 

Zakończono budowę chodnika w Stramnicy

W maju zakończona została budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To był ostatni etap inwestycji, która obejmowała odcinek od km 0-040,00 do km 0+205,00. Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Drogowo – Mostowo - Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard.

alt

Więcej…

 

Uzupełnianie poboczy wzdłuż drogi Gościno - Kamica

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zakończyli prace związane z uzupełnieniem poboczy wzdłuż drogi powiatowej Gościno – Kamica destruktem uzyskanym ze sfrezowanej nawierzchni ulicy IV Dywizji WP w Gościnie. Uzupełnione zostały pobocza na całym odcinku wspomnianej powyżej drogi powiatowej na długości 3 km.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Przy ulicy Mazowieckiej w mieście Kołobrzeg pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z przebudowaną chodnika o powierzchni około 600 m2.

alt

 

Budują kolejny odcinek chodnika w Stramnicy

Trwa budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To ostatni etap inwestycji, która obejmuje odcinek od km 0-040,00 do km 0+205,00. Wykonawcą jest firma Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard.

Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 czerwca 2016 r.

alt

 

Przebudowa ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno

Firma Strabag Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym prowadzi prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 1 km. Ulica po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z betonu asfalotowego o szerokości 5,5 m, ciąg pieszy o szerokości 1,5 m. Przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca br.

alt

Więcej…

 

Prace porządkowe na drodze powiatowej Trzynik – Siemyśl

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonują kompleksowe czyszczenie pasa drogowego polegające na wycięciu krzaków oraz zebraniu gałęzi w ciągu drogi Trzynik – Siemyśl.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej uzupełniane są również pobocza.

alt

 

Budują kolejny odcinek chodnika w Stramnicy

Trwa budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To drugi etap inwestycji, która obejmuje odcinek od km 0+205,00 do km 0+360,00. Wykonawcą jest firma EKO-INSBUD Sp. z o.o. z Bonina.

Koszt inwestycji to 115 005,00 złotych. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 listopada.

alt

Więcej…

 

Porządkowanie drogi powiatowej Rymań - Powalice

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonali prace związane z porządkowaniem pasa drogowego wzdłuż drogi powiatowej Rymań - Powalice. W ramach robót zostały uzupełnione pobocza, podcięte gałęzie drzew oraz wycięte zakrzaczenia.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3355Z w Korzystnie - etap I

W październiku br. rozpoczęto budowę I etapu  chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w Korzystnie.

W ramach realizowanych prac wykonany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Starynowska) z ul. Juliusza Kossaka w m. Kołobrzeg (km 0+000,00) do zjazdu z ul. Kwiatów Polskich wraz ze zjazdem (km 0+509,00).

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka, ul. Leśna 20, 78-132 Grzybowo.

alt

Więcej…

 

Nowe murki oporowe w miejscowości Skoczów

W miejscowości Skoczów pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują nowe murki oporowe podtrzymujące masy ziemi oraz zapobiegające jej przemieszczaniu się. Nowe ścianki oporowe zostaną wykonane z płyt ażurowych.

alt

Więcej…

 

Wycinka zakrzaczeń przy drodze Pobłocie Małe – Robuń

Pracownicy interwencyjni Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu  zajmują się wycinką zakrzaczeń przy drodze powiatowej Pobłocie Małe - Robuń. Działania te prowadzone są w celu poprawy widoczności na drogach.

alt

 

Budowa chodnika w miejscowości Pobłocie Małe

W ramach umowy partnerskiej w miejscowści Pobłocie Małe wykonany zostanie chodnik na długości około 500 mb. W ramach pomocy Powiat Kołobrzeski przekazał Gminie Gościno materiały budowlane, zaś Gmina zobowiązała się wykonać inwestycję.

alt

Więcej…

 

Zatoka autobusowa przy ul. Motowskiej w Gościnie

Mieszkańcy Gościna już niebawem będą mogli się cieszyć nowo wybudowaną zatoką autobusową, która zostanie wykonana przy ulicy Mołtowskiej. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – etap II

Firma Strabag Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 659,45 metrów. Ulica po przebudowie posiadać będzienawierzchnię bitumiczną z betonu asfalotowego o szerokości 6,0 m, ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy indywidualne oraz publiczne, jak również wybudowane zostaną nowe zjazdy. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października br.

alt

Więcej…

 

Nowy chodnik w Jarkowie

Mieszkańcy miejscowości Jarkowo doczekali się chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 3308Z.

Budowa traktu dla pieszych była efektem dobrej współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z Gminą Rymań (materiały drogowe zostały przekazane przez Powiat Kołobrzeski  - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu). W ramach inwestycji powstało 380 mb chodnika, który ma za zadanie poprawiać bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

alt

 

Uzupełnianie poboczy wzdłuż drogi Gorawino – Jarkowo

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przystąpili do prac związanych z uzupełnieniem poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 3315Z Gorawino - Jarkowo. Uzupełnione zostaną pobocza na całym odcinku wspomnianej powyżej drogi powiatowej.

alt

 

Remont drogi gruntowej Przećmino - Korzystno

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przystąpili do remontu drogi gruntowej Przećmino – Korzystno.

Nawierzchnia drogi w miejscach najbardziej zaniżonych zostanie uzupełniona drobno mielonym gruzem i żużlem, a na pozostałym odcinku wyrównana równiarką drogową.

alt

 

Przebudowa zatoki autobusowej oraz budowa chodnika w Dygowie

Przy ulicy Kolejowej w miejscowości Dygowo pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z przebudowaną istniejącej zatoki autobusowej oraz budową nowego chodnika o powierzchni 100 m2.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika w Stramnicy

W miejscowości Stramnica prowadzone są roboty drogowe związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3325Z w Stramnicy na odcinkuod km 0+360,00 do końca projektowanego chodnika w miejscowości Stramnica na wysokości budynku nr 22 (dawna szkoła).

Prace drogowe wykonuje firma: Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski, ul. Grudziądzka 9a, 78-100 Kołobrzeg.

Termin wykonania prac: do 30 września 2015 r.

alt

Więcej…

 

Remont i chodnika i montaż barier ochronnych w miejscowści Charzyno

W miejscowości Charzyno pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali remont chodnika polegający na przełożeniu nawierzchni chodnika na odcinku około 80 mb oraz umocnili skarpy rowu drogowego betonowymi płytami ażurowymi.

Na odcinku remontowanego chodnika w ramach zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostały urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci barier ochronnych.

W miejscowości Charzyno pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali remont chodnika polegający na przełożeniu nawierzchni chodnika na odcinku około 80 mb oraz umocnili skarpy rowu drogowego betonowymi płytami ażurowymi.

Na odcinku remontowanego chodnika w ramach zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostały urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci barier ochronnych.

alt

Więcej…

 

Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wybudowali nową zatokę autobusową. Obecnie jeszcze wykonują prace związane z przebudową chodnika w celu dostosowania parametrów (wysokości) chodnika do wybudowanej zatoki.

alt

 

Remont mostu w miejscowości Niemierze

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z remontem dojazdów do mostu w miejscowości Niemierze. Prace polegają na wbudowaniu po obu stronach mostu masy bitumicznej na zaniżeniach  przy dojazdach.

alt

Więcej…

 

Nowa nawierzchnia na ulicy Wolności w Kołobrzegu

W związku z dużym zakresem robót związanych z wymianą przez firmę Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu sieci wodociągowej oraz przyłączeń do budynków znajdujących się wzdłuż ulicy Wolności odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy, na której prowadzone były roboty. W chwili obecnej trwają prace związane z frezowaniem starej nawierzchni, zaś w najbliższych dniach zostanie ułożona warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna na całej długości ulicy tj. odcinek od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do Ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego.

alt

Więcej…

 

Nowy chodnik w Jarkowie

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a Gminą Rymań w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3308Z Byszewo – Starnin tj. w miejscowości Jarkowo zostanie wykonany nowy chodnik na długości 380 mb.

W ramach zawartej umowy Powiat Kołobrzeski udziela pomocy rzeczowej Gminie Rymań poprzez zakup i dostarczenie materiałów budowlanych, zaś Gmina Rymań zobowiązana jest do wykonania prac budowlanych związanych z budową chodnika.


alt

Więcej…

 

Nowe bariery ochronne przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Z uwagi na zapewnienie większego bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego   zamontowane zostały na długości 255 mb bariery ochronne wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Malowanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych

Na drogach powiatowych pozamiejskich oraz miejskich Powiatu Kołobrzeskiego trwają prace przy malowaniu oznakowania poziomego.

Wykonawcą prac jest firma P.H.U. Reozd Sp. z o.o., ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu prowadzonych prac.


alt

Więcej…

 

Drogi Powiatu Kołobrzeskiego są łatane szybciej i solidniej

Na drogach powiatowych pracuje zakupiony w grudniu ubiegłego roku nowy samochód ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher. Maszyna jest bardziej nowoczesna, a naprawa skuteczna. Najpierw ubytek oczyszczany jest powietrzem pod ciśnieniem, potem skrapiany emulsją i uzupełniany mieszanką emulsji i kruszywa – także pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu uzupełnienie jest trwałe. Na wierzch kładzie się kruszywo, które zabezpiecza wyrwę przed poceniem, czyli topnieniem pod wpływem wysokiej temperatury.

Praca maszyny znacznie usprawni przeprowadzenie remontów na drogach, ale nie sprawi, że ubytki znikną błyskawicznie, gdyż okres zimowy wyrządził wiele szkód, z którymi trzeba borykać się sukcesywnie.

alt

Więcej…

 

Nasadzenia na rondzie u zbiegu ulic A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu

Dokładając starań o estetykę naszego ronda u zbiegu ulic A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zlecił  firmie: Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dokonanie nowych nasadzeń. Rondo zagospodarowane zostanie zielenią, a tym samym pokryje się różnorodną i barwną roślinnością, a do wykończenia tej powierzchni użyta zostanie kora ogrodnicza oraz ozdobny kamień.

alt

Więcej…

 

Prace porządkowo – pielęgnacyjne na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oczyszczają pas drogowy wzdłuż ulicy Jedności Narodowej.  Prace polegają na: usunięciu nadmiaru ziemi, wyrównaniu terenu oraz obsiania trawą pasa drogowego.

alt

Więcej…

 

Ulica Zdrojowa w Kołobrzegu: wymienią chodnik

Pracownicy zatrudnieni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach robót utrzymaniowych wykonują prace związane z wymianą płytek chodnikowych przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na nową kostkę brukową betonową. Łącznie zaplanowano wymianę kostki na powierzchni około 850 m2 .

Obecny remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo oraz jednocześnie poprawi estetykę samej ulicy.

alt

Więcej…

 

Pomiary ruchu na drogach powiatowych

Od miesiąca kwietnia można spodziewać się na drogach powiatowych obserwatorów, którzy będą skrupulatnie wyliczać przejeżdżające pojazdy. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu będą wykonywać ustawowo określone obowiązki dotyczące dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego.  

Pomiar pokazuje jakie jest realne natężenie ruchu i jakiego rodzaju samochody czy motocykle poruszają się w danym miejscu. Dzięki pomiarom natężenia ruchu uzyskujemy dane o znaczeniu danej drogi w sieci dróg powiatowych. Przeprowadzane pomiary służą pomocą przy uzgadnianiu nowych obiektów przydrożnych (np. zjazdy), są niezbędne do celów projektowych i inwestycyjnych (np. budowa chodnika) oraz przy ustalaniu standardu zimowego utrzymania dróg. Pomiary dostarczają również wiedzy o prędkości pojazdów, dlatego są to podstawowe dane przy planowanych przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Sprzątanie po zimie dróg i ulic na terenie Powiatu Kołobrzeskiego

Utrzymanie porządku w pasie drogowym spoczywa na zarządcy drogi, w związku z czym Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął wiosenne sprzątanie dróg i ulic powiatowych.

Marzec i kwiecień są miesiącami, w których wykonywane są prace związane ze sprzątaniem dróg i ulic na terenie powiatu kołobrzeskiego. Sprzątanie dotyczy usunięcia materiałów uszorstniających pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg oraz usunięcia z pasa drogowego innych zalegających odpadów.

Utrzymanie porządku jest także systematycznie realizowane poprzez usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z poboczy i rowów przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowane jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych systematycznie przez cały rok.

 

Wschodnia – będzie chodnik wraz z przejściem dla pieszych

W obrębie zatok parkingowych przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Chodkiewicza zostanie wykonany nowy chodnik o długości około 40 mb oraz pojawi się nowe przejście dla pieszych.

Prace związane z budową chodnika wykonują pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Wycinka drzew i zakrzaczeń

Na terenie powiatu kołobrzeskiego trwa wycinka drzew i zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych. Prace te mają na celu przede wszystkim poprawę widoczności, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych oraz poprawę spływu wód opadowych z dróg.

Wzdłuż dróg powiatowych robi się coraz czyściej i przejrzyściej, pobocza dróg powiatowych zostają oczyszczone z zakrzaczeń i w efekcie ekipy prowadzące wycinkę można już napotkać przy drodze powiatowej Kamica – Gościno oraz Dębogard – Bardy.

Usunięte zostały także stare i suche konary, drzewa zagrażające bezpieczeństwu kierowców i te, o których wycięcie wnioskowali właściciele posesji oraz drogowcy i policjanci. Wycinkę wykonano między innymi w miejscowości Trzynik, w mieście Kołobrzeg przy ulicy Starynowskiej oraz ulicy Kasprowicza oraz wszędzie tam gdzie Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał decyzję zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych.

 

alt

Więcej…

 

Nowy sprzęt ZDP do remontu dróg